Sektörler Arası Çocuk Kurulu

SEKTÖRLER ARASI ÇOCUK KURULU

TC Hükümeti ile UNICEF arasında 10 Mart 1954 tarihinde imzalanan Temel İşbirliği Anlaşması (TİA), Hükümet ile UNICEF arasındaki ilişkinin temelini oluşturmaktadır. 2011-2015 dönemi Ülke İşbirliği Programı ve Eylem Planı TİA çerçevesinde uygulanmaktadır.

2011-2015 Ülke İşbirliği Programı, Türkiye’de 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Ulusal Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programlar ile bakanlıkların stratejik planlarını esas almaktadır.

2011-2015 Ülke İşbirliği Programı ve Eylem Planı, 2010 yılındaki stratejik danışma sürecinde ilgili bakanlıklarla yakın işbirliği içinde hazırlanmış olup Sektörler Arası Çocuk Kurulu tarafından değerlendirilerek 8 Aralık 2010 tarihinde oybirliğiyle benimsenmiştir.

UNICEF Türkiye Temsilciliği ile çocuklara yönelik alanlarda çalışan kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Sektörler Arası Çocuk Kurulu, ülke programının eşgüdümünden ve yönetiminden sorumlu başlıca ulusal organ durumundadır. 2011 yılında Sektörler Arası Çocuk Kurulu’nun üyeleri kamu yönetimindeki yapılanma doğrultusunda yenilenmiştir.

Daha önceki program dönemlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Sektörler Arası Çocuk Kurulu Başkanlığı ve Sekreterya görevleri yeni programla birlikte Kalkınma Bakanlığı’na devredilmiştir.

Sektörler Arası Çocuk Kurulu, UNICEF ve Kalkınma Bakanlığı ile mutabakat halinde, ülke işbirliği programını değerlendirmek üzere yılda en az bir kere toplanacaktır.

Sektörler Arası Çocuk Kurulu’nun başlıca rol ve sorumlulukları şunlardır:

  • Çocuk haklarının yaşama geçirilmesine yönelik olarak ulusal kalkınma çerçevesinde sektörel ve sektörler arası politika ve stratejilerde siyasal kararlılık sağlanması,
  • Ülke İşbirliği Programı çerçevesinde çalışma planlarının onaylanması, genel planlama ve uygulama çalışmalarının izlenmesi,
  • Ülke İşbirliği Programı’nın uygulanması için gerekli merkezi ve yerel eşgüdümle birlikte sektörler arası eşgüdümün sağlanması,
  • Ülke İşbirliği Programı’nın izleme ve değerlendirme mekanizmaları aracılığıyla izlenmesi, ilerlemenin düzenli olarak bildirilip değerlendirilmesinin sağlanması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve gündemdeki konuların Ülke Programını destekleyecek şekilde ele alınması,
  • Kamu kesimi ve özel kesim kaynaklarının Ülke Programını destekleyecek şekilde tahsisinin sağlanması,
  • Kamuoyunun, Ülke İşbirliği Programı’nın sonuçları konusunda ulusal ve uluslararası medya aracılığıyla bilgilendirilmesi

SEKTÖRLERARASI ÇOCUK KURULU (SÇK) *

KOORDİNASYON: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

BAŞKANLIK VE SEKRETERYA : T.C. Kalkınma Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı

ÜYELER : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. Sağlık Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. Adalet Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. İçişleri Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. Maliye Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Genel Müdür
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Genel Müdür
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Başkan
T.C. Başbakanlık, İnsan Hakları Başkanlığı, Başkan
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı
UNICEF Türkiye Temsilciliği, Temsilci

DİĞER KURUMLAR**:
UNICEF Türkiye Milli Komitesi
Birleşmiş Milletler Kurumları
Uluslararası Kuruluşlar
Dünya Bankası
Avrupa Birliği
Avrupa Konseyi
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Başkan
Türkiye Adalet Akademisi, Başkan
Türkiye Barolar Birliği, Başkan
Sivil Toplum Kuruluşları
Araştırma ve Bilgi Kurumları
Üniversiteler ve Akademisyenler
Özel Sektör
Medya

*2011 yılındakiBakanlıkların yapılandırılması doğrultusunda Sektörlerarası Çocuk Kurulu yönetim
yapısı üye listesi 22 Aralık 2011 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
**Sektörlerarası Çocuk Kurulu gündemine göre diğer kurumların katılımı sağlanacaktır.